FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

      मोलुङ गाउँपालिकामा अ.हे.ब., अ.न.मि र कार्यालय सहयोगि पदमा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि प्रकाशित सूचना बमोजिम रितपुर्वक दरखास्त पेश हुन आएका उम्मेद्वारहरुबाट तपशिल बमोजिमका उम्मेद्वारहरुको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि नेपाली बर्णाक्रमका आधारमा प्रकाशन गरिएको छ ।

संस्था छनौट गरिएको सम्वन्धमा ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन कार्यक्रमको लागि संस्था छनौट गरिएको सम्वन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना !!!

राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना !!!

(प्रथम पटक प्रकाशित सूचना मितिः- २०७८।०२।२९)

कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

श्री बिषयगत शाखा प्रमुख , श्री गाउँपालिकामा सन्चालित कार्यक्रम संयोजक ज्युहरु  यहि असार ६ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ मा संचालित कार्यक्रम हरुको  कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

गाउँ सभामा उपस्थित हुने सम्वन्धी सुचना एवं गाउँ सभाको कार्यसुची

श्री गाउँ सभा सदस्यज्यु हरु (सबै) गाउँ सभामा उपस्थित हुने सम्वन्धी पत्र एवं बर्खे गाउँ सभाको कार्यसुची ।

श्री शिवदुति मा.वि.मोलुङ -५ को बोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको श्री शिवदुति माध्यमिक विध्यालयमा आ.व. २०७७।०७८ प्राविधिक धार तर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ बिषयको प्रयोगशालाको लागि आवश्यक सामाग्रि व्यबस्थापन " को लागि ७ दिने कोटेशन माग गरिएको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७८ साल जेष्ठ २३ गते 

श्री शिवदुति मा.वि.को कोटेशन आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको श्री शिवदुति माध्यमिक विध्यालयमा आ.व. २०७७।०७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम अन्तर्गत नविन प्रविधि प्रवर्द्दन र सिकाई सामाग्रि व्यबस्थापन " कार्यक्रमको लागि ७ दिने कोटेशन माग गरिएको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७८ साल जेष्ठ २३ गते 

सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रगति विवरण

सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रगति विवरण(  २०७७ माघ देखि चैत मसान्त सम्म)

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY