FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रगति विवरण

मोलुङ गााउँपालिकाको प्रगति विवरण ।

कोभिड १९ को नियन्रणको लागी मोलुङ गााउँपालिकाबाट भएको खर्चको विवरण ।

कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी मोलुङ गाउँपालिका बाट आ.व.

२०७६।०७७ मा भएको खर्चको विवरण 

उपभोक्ता समिति गठन सम्वन्धमा ।

मोलुङ गााउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को लागी उपभोक्ता समिति गठन सम्वन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७७।०७८ च.नं.

करार सेवामा मेडिकल अधिकृत , स्टाफ नर्स र रोजगार संयोजक पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना !

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प.स. २०७७।०७८ च.नं. १२६ मिति २०७७।०५।२३ गते र (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७६।०७७ च.नं.

प्राम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

मोलुङ गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि प्रकाशित सूचना बमोजिम रितपुर्वक दरखास्त पेश हुन आएका तपशिल बमोजिमका उम्मेद्वारहरुलाई युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ,२०७६ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्वन्

Pages