FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा मेडिकल अधिकृत , स्टाफ नर्स र रोजगार संयोजक पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना !

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प.स. २०७७।०७८ च.नं. १२६ मिति २०७७।०५।२३ गते र (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७६।०७७ च.नं.

प्राम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

मोलुङ गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि प्रकाशित सूचना बमोजिम रितपुर्वक दरखास्त पेश हुन आएका तपशिल बमोजिमका उम्मेद्वारहरुलाई युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ,२०७६ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्वन्

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

प्रस्तुत बिषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७७।०७८ च.नं.

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०४।१४)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना ।

  यस मोलुङ  गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको लागि एक गाउँ एक कृषि÷पशु प्राविधिक ना.प्रा.स.(कृषि), ना.प.स्वा.प्रा.(भेटनरी) पदमा  देहाय वमोजिमका  प्राविधिक आवश्यक भएकाले उक्त पदमा करारमा कामकाजमा लगाउनुपर्ने भएको हुदाँ निर्धारीत योग्यता पुगेका नेपाली नागरीकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५(पन्ध्र)

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना !

 

रोजगारीको हक सम्वन्धि ऐन २०७५ को दफा ११, रोजगारीको हक सम्वन्धि नियमावलि २०७५ को नियम ७, प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को दफा १८ तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को तत्कालिन राहत सम्वन्धि

Pages