FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

मोलुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

प्राप्चा, ओखलढुङ्गा         

                                                                                                                                                 मितिः- २०७८।०१।०३

 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

यस कार्यालयको मिति २०७७।११।२८ गतेको सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र आब्हानको प्रकाशित सूचना अनुसार रितपूर्वक दर्ता हुन आएको बोलपत्रहरुमध्ये तपशिल बमोजिम बोलपत्र न्युनतम मूल्याङ्कित सारभुत रुपमा प्रभाबग्राहि भई स्विकृतिका लागी छनौट भएको हुँदा सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा २७ को उपदफा २ प्रयोजनका लागी सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाता हरुको लागी ७(सात) दिने आशय  रहेको यो सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ । 

तपशिलः-

क्र.स.

ठेक्का नं.

कार्यको बिबरण

छनौट भएको बोलपत्रदाताको नाम

कर बाहेक कबोल गरेको रकम रु

MOLUNG.RM.NCB.ROAD.03/077/78

Construction of Thumki-Gope-orleni-Majhkharka-Kakani Road Track

sugamsafal construction Pvt.Ltd.

१९४४४३८.८

MOLUNG.RM.NCB.ROAD.02/077/078

Construction of Saimal-Kornam-Majhkharka road track

sugamsafal construction Pvt.Ltd.

 १९४५४४७.५२

   नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY