FAQs Complain Problems

समाचार

ठेक्का संशोधन सहित म्याद थप सम्बन्धी सूचना

ठेक्का प्रकाशित मितिः २०७८|११|०१

Construction of Administrative Building of Molung Rural Municipality, Prapcha, Okhaldhunga, IFB No. MOLUNG.RM.AB.NCB.O1/078/079 ठेक्काको Bid Security Amount NRs: 35,00,000 (Thirty Five lakhs) हुनुपर्नेमा प्राविधिक कारण (e-GP System) मा Bid Security Amount फरक पर्न गएकोले संशोधन सहित यस विद्युतीय वोलपत्र दर्ता गर्ने समय मितिः २०७८|१२|०६ गते दिनको १२:00 बजेसम्म म्याद थप गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

                                             

 

                                                                        नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY