FAQs Complain Problems

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

प्रस्तुत बिषयमा मोलुङ गाउँपालिकाको बिज्ञापन नं. १२/२०७७/०७८१३/२०७७/०७८ , मिति २०७८।०१।२२  गते प्रकाशित सूचना अनुसारको सेवा करारमा अ.हे.ब. पद संख्या ३ (तिन) र अ.न.मि पद संख्या ३ (तिन) पदपुर्तिको लागि मिति २०७८।०४।२३ गते सञ्चालन भएको बहुबैकल्पिक लिखित परिक्षामा सहभागि भएका उम्मेद्वार मध्ये लिखित तथा मौखिक परिक्षाको आधारमा मिति २०७८।०४।२३ गते बसेको पदपुर्ति समितिको बैठकले अन्तिम नतिजा प्रकाशनका लागी देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम सिफारिस गरिएको हुँदा सफल उम्मेद्वारले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा उपस्थित भई करार सम्झौता गर्नु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY