सूचना तथा समाचार

सुची दर्ता सम्बन्धि सुचना ।

ट्र्स्ट भबन निर्माण गर्नु पर्ने भएको हुदा सो ट्रस्ट भवन को डिजाइन , लागत अनुमान गर्नु पर्ने भएकाले सो संग सम्बन्धित इच्छुक ब्याक्ती फर्म वा कम्पनी ले ७ दिन भित्र यस कार्यालय मा सम्पर्क गर्नु हुन यो सुचना सुचित गरिन्छ ।

Pages